Week8

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
8
จันทร์
ขั้นเตรียม :
ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรม : เรากับเขา
ขั้นเตรียม (นาที)
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม จากนั้นครูเชิญ Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
หิน/ตะกร้า/กระดาษ/ปากกา
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- ใคร่ครวญกับสิ่งที่คิด สัมผัส
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูมีตะกร้าที่มีสิ่งของหลายอย่าง ครบตามจำนวนนักเรียนวางอยู่ด้านหน้า
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง”
ครูให้นักเรียนหยิบคนละ 1 อย่าง
- ขณะส่งมอบตะกร้าพี่ๆแต่ละคนรับไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อม
ให้นักเรียนเขียนเชื่อมโยงสิ่งที่หยิบมา ว่าสิ่งนั้นมีความสัมพันธ์อย่างไร/มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
นักเรียนและครูร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราว
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม “เรากับเขา”
ขั้นจบ :
- เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (นาที)
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
อังคาร
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรม : จังหวะชีวิตจังหวะธรรมชาติ
ขั้นเตรียม (5 นาที)
- ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆ กัน
กีต้าร์
กลอง
เลนสติกส์
เช็คเกอร์
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูนำบทกวีมาอ่านให้นักเรียนฟัง (เกี่ยวกับธรรมชาติ : ธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ)
ครูให้นักเรียนฟังเครื่องดนตรีแต่ละชนิดพร้อมทั้งตั้งคำถาม”พี่ๆรู้สึกอย่างไร?”
- ครูเล่าถึงเสียงดนตรีและความสัมพันธ์ของเสียงดนตรีแต่ละชนิดกับธรรมชาติ เพื่อให้เห็นความสำคัญก่อนพานักเรียนร้องเพลง
ครูและนักเรียนร่วมขับร้องเพลงต่างๆ เช่น Live and Learn เพลงเก็บตะวัน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม “จังหวะชีวิตจังหวะธรรมชาติ”
ขั้นจบ :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
ขั้นจบ (5 นาที)
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง แล้วตัวแทนห้อง(Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
8
พุธ
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
- อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก
กิจกรรม  : นาฬิกากับชีวิต
ขั้นเตรียม (5 นาที)
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม จากนั้นครูเชิญ Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
-กระดาษตัดเป็นรูปวงกลม สีไม้
เรื่องเล่าเกี่ยวกับช่วงเวลาแห่งความสุขจากคุณครู
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูนำนาฬิกามาให้นักเรียนดู และตั้งคำถามว่า นักเรียนเห็นอะไร นึกถึงอะไร รู้สึกอย่างไร และสิ่งที่เห็นมีความสำพันธ์กับชีวิตของตัวเราอย่างไร
ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ตนเองรูสึกมีความสุข เช่น เวลาหนึ่งทุ่ม จะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกมีความสุข เพราะจะได้ทานข้าวเย็นและสนทนากันกับทุกคนในครอบครัว
ครูแจกกระดาษรูปวงกลมให้นักเรียน และให้นักเรียนใคร่ครวญทบทวนถึงช่วงเวลาที่ตนเองรู้สึกมีความสุขมากที่สุด และให้นักเรียนวาดภาพนาฬิกาของตนเองโดยตกแต่งเป็นเรื่องราวที่สัมพันธ์กับความรู้สึกนั้น
ครูให้นำเสนอช่วงเวลาที่มีความสุขตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม “นาฬิกากับชีวิต”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม
-ฝึกการมีสติ รู้ตัว
-รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ของตนเอง
กิจกรรม : การเคลื่อนไหวร่างกายผ่านกิจกรรม “โยคะ
ขั้นเตรียม (5 นาที)
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
เพลงบรรเลงประกอบการเคลื่อนไหว


ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกสติ โดยการกำหนดและรับรู้ลมหายใจผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
- เสริมสร้างบุคลิกภาพทีดี
- เกิดสมาธิและการจอจ่อ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
- ทุกคนยืนในท่าที่สบาย  ยืนให้เต็มสองฝ่าเท้า  สัมผัสให้ได้ถึงจุดที่รับน้ำหนักตัวของเรามากที่สุดที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง  หัวไหล่ทั้งสองข้างไม่ต้องเกรง  หย่อนหัวไหลลงไป  ผ่อนคลายที่หัวไหลทั้งสองข้าง  หายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ  ตามดูลมหายใจที่เป็นปกติสัก  3-4  ลมหายใจ
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย โยคะไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
- ตามด้วยBody scan สั้นๆ เพื่อผ่อนตระหนักรับรู้ทุกลมหายใจ
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
-      - ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
8
ศุกร์
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรม : เรื่องเล่าจากบัตรคำ
ขั้นเตรียม
 (5 นาที)
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
- บัตรคำ
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้


นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูมีบัตรคำมาให้นักเรียนดูจากนั้นให้นักเรียนสังเกตและอ่านคำจากบัตรคำ
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นคำเหล่านี้แล้วนึกถึงอะไรบ้าง
ครูแจกบัตรคำให้นักเรียนคนละ 1 คำ นักเรียนอ่านคำทีละคนพร้อมแสดงความคิดเห็น นึกถึงอะไรบ้างจากคำที่นักเรียนได้รับ
ครูและนักเรียนเล่าเรื่องราวต่อกันจากบัตรคำของตนเอง
ขั้นจบ:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม “เรื่องเล่าจากบัตรคำ”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน

จัดสวนธรรมชาติ
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน
-Brain Gym  2 ท่าขนมจีบตัวแอล  ท่าก้อนหินตะปูขั้นกิจกรรม:
ครูให้นักเรียนเลือกวัสดุธรรมชาติในระหว่างที่เดินกลับห้องเรียนคนละ อย่างที่มีความหมายกับตนเอง
นักเรียนเดินเข้าห้องเรียนและนั่งเป็นวงกลมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดกับนักเรียนแต่ละคนเลือกวัสดุนั้นๆมาเพราะอะไรถึงเลือกสิ่งนั้น สิ่งของสิ่งนั้นเชือมโยงกับตัวเราอย่างไร?  เหมือนหรือต่างกับตัวเราอย่างไร?
พี่น้ำอ้อย:เราก็เหมือนใบไม้ค่ะอีกไม่นานเราก็จะร่วงโรยเหมือนกัน
พี่ซอ:เหมือนกิ่งไม้ค่ะครูเพราะเราก็แตกกิ่งก้านสาขาเหมือนกิ่งไม้ค่ะ
- จากนั้นครูเชิญนักเรียนทีละคนจัดส่วนโดยไม่เคลื่อนย้ายวัสดุของเพื่อน หลังจากที่จัดสวนเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะตั้งชื่อสวนของเราอย่างไรเพราะเหตุใดถึงได้ชื่อนั้นๆ นักเรียนแต่ละคนวาดภาพและตั้งชื่อสวนและนำเสนอชิ้นงานให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง
  
พี่มิ้นท์:สวนรวมใจค่ะเพราะพี่ๆป.5 ร่วมใจกันจัดสวน
พี่สุเอก:สวนธรรมชาติเพราะมีแต่วัสดุธรรมชาติครับ
พี่เฟรม:สวนสามัคคีเพราะทุกคนรวมกันทำ

ขั้นจบ:


ครูกล่าวชื่นชมและขอบคุณทุกความความตั้งใจของพี่ๆป.5ทุกคนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น