Week7

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
7
จันทร์
ขั้นเตรียม:
ฝึกกำกับสติรู้ตัว
กิจกรรม : เสียงธรรมชาติ
ขั้นเตรียม (นาที)
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม สวัสดีทักทายซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการกำกับสติ Brain  Gym ท่า
- คลิปเสียงธรรมชาติป่าโคกหีบ
- กระดาษ
- ปากกา
ขั้นกิจกรรม:
-ฝึกการมีสติ ใคร่ครวญตัวเอง  จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-เคารพ นอบน้อม ต่อตนเองและสรรพสิ่ง
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูเปิดคลิปเสียงธรรมชาติของป่าโคกหีบให้นักเรียนฟัง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดนักเรียนรูสึกอย่างไร เสียงธรรมชาติเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับตนเอง
คนละ 1 อย่าง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “วัสดุธรรมชาติที่นักเรียนเลือกมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับตนเองอย่างไร?
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- ครูเชิญนักเรียนทีละ 1 คนนำวัสดุที่เลือกมามาจัดสวนตรงกลางวงกลมจนครบทุกคน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะตั้งชื่อสวนของเราอย่างไรให้สร้างสรรค์ เพราะเหตุใดถึงตั้งชื่อนั้น?
- ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด(กระดาษA5,ปากกา)วาดภาพและตั้งชื่อสวน ในขณะที่รับส่งอุปกรณ์นักเรียนไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อม
- เมื่อครบกำหนดเวลานักเรียนทุกคนนำเสนอผลงาน
- ครูให้นักเรียนที่นั่งอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาช่วยเก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ:
เคารพคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (นาที)
ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
อังคาร
ขั้นเตรียม:
ฝึกการมีสติรู้

กิจกรรม : บัตรคำเชื่อมโยง
ขั้นเตรียม (นาที)
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ทักทายสวัสดีซึ่งกันและกัน
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการกำกับสติ Bran Gym นับเลขโดยใช้นิ้วประกอบ
- บัตรคำ
- กระดาษครึ่ง A4
- ปากกา
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการคิดเชื่อมโยงจากบัตรคำ ฝึกการพูดสื่อสาร
- ฝึกการมีสติ  มีสมาธิ  จอจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เคารพนอบน้อมต่อตนเองและทุกสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูนำบัตรคำความรู้สึกมาให้นักเรียนดู ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร บัตรคำเชื่อมโยงกับเราอย่างไร?
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
-  ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ อุปกรณ์ (กระดาษครึ่ง A4 ที่เขียนคำศัพท์ เช่น ดีใจ เสียใจ ร้องไห้ ขอโทษ  ขอบคุณฯลฯ  ปากกา ให้หยิบคนละ 1 ชุด ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง
- เมื่อครบกำหนดเวลานักเรียนทุกคนนำเสนอผลงาน
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ:
เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
พุธ
ขั้นเตรียม:
ฝึกการมีสติรู้ตัว  รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม : ดนตรีดลใจ
ขั้นเตรียม (นาที)
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม สวัสดีทักทายซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการกำกับสติ Brain  Gym  ท่าตะปู ก้อนหิน 10 ครั้ง
- เพลงกำลังใจ
- กระดาษครึ่ง A4
- ปากกา


ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติ  สมาธิ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นความเชื่อมโยง เคารพในความแตกต่าง
- เคารพนอบน้อมต่อตนเองและทุกสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูเปิดเพลงกำลังใจให้นักเรียนฟังหลังจากฟังจบ  
ครูใช้คำถามกระตุ้น  เห็นอะไร? , รู้สึกอย่างไร?
- นักเรียนแต่ละคนพูดคุยสนทนาร่วมกัน
ครูให้นักเรียนเลือกคำจากเพลงกำลังใจที่มีความหมายต่อนักเรียนมา  1 คำ  ให้นักเรียนเขียนหรือวาดภาพเชื่อมโยงคำที่มีความหมายต่อตนเอง
- ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ อุปกรณ์  (กระดาษครึ่งA4 ปากกา) ให้หยิบคนละ 1 ชุด ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง
- เมื่อครบกำหนดเวลานักเรียนทุกคนนำเสนอผลงาน
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์
ครูให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานของตนเอง

ขั้นเตรียม:
ฝึกการมีสติรู้ตัว  รับรู้ลมหายใจ
ขั้นจบ (นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม:
ฝึกการมีสติรู้ตัว  รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม 5 นาที
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกสติ มีสมาธิ รับรู้ลมหายใจ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
 -ยืดและคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
   ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
- ทุกคนยืนในท่าที่สบาย  ยืนให้เต็มสองฝ่าเท้า  สัมผัสให้ได้ถึงจุดที่รับน้ำหนักตัวของเรามากที่สุดที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง  หัวไหล่ทั้งสองข้างไม่ต้องเกรง  หย่อนหัวไหลลงไป  ผ่อนคลายที่หัวไหลทั้งสองข้าง  หายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ  ตามดูลมหายใจที่เป็นปกติสัก  3-4  ลมหายใจ
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย โยคะไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
- ตามด้วยBody scan สั้นๆ เพื่อผ่อนตระหนักรับรู้ทุกลมหายใจ
ขั้นจบ:
เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower  ในความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ศุกร์
ขั้นเตรียม:
ฝึกการมีสติรู้ตัว  รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม : เราคือใคร
ขั้นเตรียม (นาที)
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม สวัสดีทักทายซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการกำกับสติ Brain  Gym ท่ากำแบ ท่าก้อนหินกอหญ้า (ท่าละ 10 ครั้ง)
- กระดาษ ครึ่งA4
- ปากกา
- เรื่องเล่าการย้ายถิ่นฐานของครอบครัว
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติ  สมาธิ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นความเชื่อมโยง เคารพในความแตกต่าง
- เคารพนอบน้อมต่อตนเองและทุกสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูเล่าเรื่องบรรพบุรุษของครูให้นักเรียนฟังว่ามีการย้ายถิ่นฐานมาจากไหนจากนั้นครูนำคำถาม10  มาให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้
“เราเป็นใครในปัจจุบัน
เราเมื่อวานเป็นอย่างไร
เราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นอย่างไร
เราเมื่อเดือนที่แล้วเป็นอย่างไร
เราเมื่อปีที่แล้วเป็นอย่างไร
เราเมื่อ 5 ปีก่อนเป็นอย่างไร
เราเมื่อ 10 ปีก่อนเป็นอย่างไร
เราอีก 5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
เราอีก 7 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
เมื่อเราอายุ 60 ปีจะเป็นอย่างไร
- ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ อุปกรณ์  (กระดาษครึ่งA4 ปากกา) ให้หยิบคนละ 1 ชุด ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนใคร่ครวญกับคำถามทั้ง
 10 ข้อของตนเองแล้วเรียบเรียงคำตอบผ่านงานเขียนและวาดภาพประกอบ ในรูปแบบของTimeline ชีวิต
- เมื่อครบกำหนดเวลานักเรียนทุกคนนำเสนอผลงาน
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์
ครูให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานของตนเอง
ขั้นจบ:
เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower  ในความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างกิจกรรม

กิจกรรม : ดนตรีดลใจ
ขั้นเตรียม (นาที)
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม สวัสดีทักทายซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการกำกับสติ Brain  Gym  ท่าตะปู ก้อนหิน 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูเปิดเพลงกำลังใจให้นักเรียนฟังหลังจากฟังจบ  
ครูใช้คำถามกระตุ้น  เห็นอะไร? , รู้สึกอย่างไร?

- นักเรียนแต่ละคนพูดคุยสนทนาร่วมกัน
ครูให้นักเรียนเลือกคำจากเพลงกำลังใจที่มีความหมายต่อนักเรียนมา  1 คำ  ให้นักเรียนเขียนหรือวาดภาพเชื่อมโยงคำที่มีความหมายต่อตนเอง
- ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ อุปกรณ์  (กระดาษครึ่งA4 ปากกา) ให้หยิบคนละ 1 ชุด ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม

- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง
- เมื่อครบกำหนดเวลานักเรียนทุกคนนำเสนอผลงาน
พี่บีม: ผมเลือกชีวิตและห่วงใยครับ และวาดแม่บอกพูดว่าอย่าไปเล่นไกลๆนะ
พี่น้ำอ้อย: กำลังใจและพ่อแม่ เวลาหนูเหนื่อยหรือท้อพ่อแม่แม่ก็จะบอกหนูว่าสู้ๆนะมันทำให้หนูรู้สึกมีแรงที่จะสู้ต่อค่ะ พี่ๆป.5 แต่ละคนช่วยกันนำเสนอชิ้นงานจนมาถึงพี่วิวพี่วิวพูดว่ากำลังใจและห่วงใยและหยุดพูดพร้อมกับร้องไห้ออกมาทำให้เพื่อนๆต่างก็ตกใจที่เห็นพี่วิวร้องไห้(สิ่งที่พี่วิวเขียนถ่ายทอดลงในกระดาษเขียนบรรยายเกี่ยวกับแม่ในเวลาตอนเย็นพี่วิวจะทำการบ้านจนเสร็จและทุกๆครั้งแม่จะนั่งคอยให้กำลังใจจนทำการบ้านเสร็จ) ครูหนันพูดให้กำลังใจพี่วิวและให้เพื่อนๆให้กำลังใจเพื่อนและชื่นชมในความตั้งใจของพี่ป.5 ทุกคน 
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์ขั้นจบ (นาที)

- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น