Week2

สัปดาห์ 2 : 15-19 สิงหาคม 2559
สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
2
จันทร์
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : รู้จักตัวเอง ด้วยใจใคร่ครวญ
ขั้นเตรียม (5 นาที)
- กำกับสติ ครูคอยอำนวยกิจกรรมให้นั่งหลับตาผ่อนคลายอย่างมีสติ รับรู้ลมหายใจ 2-3 นาที
- ครูให้นั่งหลับตา ก่อนพาทำ Brain Gym ท่ากำ/แบ 8 ครั้ง แล้วสลับครูพูดแบให้กำ ครูพูดกำให้แบ 2 นาที
- ดินสอนสี,ปากกา
- กระดาษสี
ขั้นกิจกรรม
-ฝึกการมีสติ ใคร่ครวญตัวเอง
-เคารพ นอบน้อม ต่อตนเองและสรรพสิ่ง
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูพานั่งเรียนคุยเรื่องวันหยุดเสาร์-อาทิตย์(วันแม่)ที่ผ่านมา ความสุข ความภาคภูมิใจ โดยครูเป็นผู้เล่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาให้ทุกคนร่วมรับฟัง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ให้แต่ละคนช่วยวาดภาพที่สื่อถึงการกลับมาบ้าน (ช่วงวันหยุด) ช่วงปิดเรียนทำอะไรมาบ้าง? อยากบอกอะไร?” ให้เวลาประมาณ 7 นาที
- ครูแจกกระดาษให้แต่ละวาดภาพสื่อความหมายลงในกระดาษ ตามมุมต่างๆ ของบ้าน เพื่อให้จดจ่อ ใคร่ครวญกับงานที่ทำอย่างมีสมาธิ (ให้เวลา 8-10 นาที)
- เมื่อนักเรียนแต่ละคนเขียนเสร็จแล้ว นำสิ่งที่เขียนมาแลกเปลี่ยนนำเสนอชิ้นงาน ต่อกันและกัน
- คุณครูอำนวยกิจกรรมด้วยคำถามผ่อนคลาย / สร้างบรรยากาศอันรื่นรมย์ทุกขณะระหว่างดำเนินกิจกรรม
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพานักเรียนกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้ง เฝ้าสังเกตลมหายใจเข้า-ออก
 - ครู Empower ขอบคุณกันการกลับมาบ้านของนักเรียนทุกคน
2
อังคาร
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : กว่าจะเป็นผืนผ้า
ขั้นเตรียม (นาที)
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ทักทายสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างน้อบน้อม
 นักเรียนนั่งเป็นวงกลมครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Bran Gym 2 ท่า(ท่าก้อนหิน,กอหญ้า  ท่าซาลาเปา,ถาด) ท่าละ 10 ครั้ง

- ปากกา
- กระดาษครึ่ง
 A4 ที่ติดเศษผ้าไว้
ขั้นกิจกรรม
- ฝึกการจิตนาการจากภาพที่กำหนด
- ฝึกการคิดเชื่อมโยง
- ฝึกการมีสติ  มีสมาธิ  จอจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เคารพนอบน้อมต่อตนเองและทุกสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูให้นักเรียนดูผืนผ้าที่ติดไว้กับกระดาษ
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นภาพนี้และรู้สึกอย่างไร นักเรียนคิดว่าคนที่ทอลายผ้านี้เขาจะสื่อหรือถ่ายทอดเรื่องราวอะไรจากผืนผ้านี้
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ครูส่งอุปกรณ์ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด(กระดาษครึ่ง A4 ที่ติดเศษผ้าไว้,ปากกา) ให้นักเรียนโดยครูจะส่งอุปกรณ์ไปทางด้านซ้ายมือของครูแล้วนักเรียนคนที่รับอุปกรณ์จะรับไหว้ด้วยความนอบน้อม พร้อมกับวางอุปกรณ์ไว้ด้านหน้าของตนเอง แล้วส่งต่อกันไปเรื่อยๆจนถึงนักเรียนคนสุดท้าย 
ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “ให้นักเรียนออกแบบต่อเติมภาพที่ได้รับให้เชื่อมโยงกับตนเองพร้อมเขียนบรรยายเรื่องราว
- เมื่อครบเวลากำหนดครูให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอผลงานของตนเอง

- ครูเชิญนักเรียนที่เป็น Moniter ในวันนั้นเก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ
“””
สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
2
พุธ
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : เพลงแดดสุดท้าย
ขั้นเตรียม (5 นาที)
นักเรียนนั่งวงกลและให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง ประมาณ 2 นาที
-     - เพลงแดดสุดท้าย
- กระดาษครึ่ง เอ4
ขั้นกิจกรรม
- ฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของบทเพลง ภาพวาดหรือชิ้นงานต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว
-เกิดสมาธิและการจอจ่อ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูเปิดเพลง แดดสุดท้ายให้นักเรียนฟัง
ครูใช้คำถาม ถามนักเรียนว่า “เมื่อนักเรียนได้ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกอย่างไร แลละเมื่อนักเรียนได้ฟังเพลงนี้แล้วนักเรียนนึกถึงเหตุการณใดในชีวิตที่ผ่านมาของเรา
ครูแจกกระดาษ ครึ่ง A4 ให้นักเรียนส่งต่อกันเป็นวงกลมในขณะที่นักเรียนกำลังส่งกระดาษ ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูให้เวลานักเรียนในการถ่ายทอดความรู้สึกลงในกระดาษ ประมาณ 5นาที
ครูให้นักเรียนแต่ละคนถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับบทเพลงที่ได้ฟัง จนถึงคนสุดท้าย

ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
-      ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
2
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม
-ฝึกการมีสติ รู้ตัว
-รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ของตนเอง
กิจกรรม : การเคลื่อนไหวร่างกายผ่านกิจกรรม “โยคะ
ขั้นเตรียม (5 นาที)
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
-     เพลงบรรเลง
ผ่อนคลาย ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกาย
ขั้นกิจกรรม
- ฝึกสติ โดยการกำหนดและรับรู้ลมหายใจผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
- เสริมสร้างบุคลิกภาพทีดี
- เกิดสมาธิและการจอจ่อ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
- ทุกคนยืนในท่าที่สบาย  ยืนให้เต็มสองฝ่าเท้า  สัมผัสให้ได้ถึงจุดที่รับน้ำหนักตัวของเรามากที่สุดที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง  หัวไหล่ทั้งสองข้างไม่ต้องเกรง  หย่อนหัวไหลลงไป  ผ่อนคลายที่หัวไหลทั้งสองข้าง  หายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ  ตามดูลมหายใจที่เป็นปกติสัก  3-4  ลมหายใจ
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย โยคะไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
- ตามด้วยBody scan สั้นๆ เพื่อผ่อนตระหนักรับรู้ทุกลมหายใจ
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
-      - ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
......
สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
2
ศุกร์
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : บทเรียนชีวิตของพ่อ สอนลูกทั้ง 5 คน
ขั้นเตรียม (5 นาที)
ก่อนนั่งวงกลมครูให้นักเรียนหยิบปากกาคนละ 1 แท่ง
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที

เพลงสปา
นิทานเซน (บทเรียนชีวิตของพ่อ สอนลูกทั้ง 5 คน)

ขั้นกิจกรรม
-ฝึกสติ มีสมาธิ จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
-สร้างจินตนาการ ครุ่นคิดจากเรื่องราว
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ

ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูเล่านิทานเรื่อง บทเรียนชีวิตของพ่อ สอนลูกทั้ง 5 คน (ในภาคผนวก) แล้วให้นักเรียนคิดตาม
ครูส่งกระดาษครึ่ง เอส่งต่อเป็นวงกลมในขณะที่นักเรียนส่งกระดาษ ครู Empower ขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “ให้นักเรียนวาดภาพฉากที่ประทับใจจากนิทาน และเขียนความรู้สึกที่วาดสื่อภาพนั้น” ประมาณ 5 นาที
ครูให้นักเรียน นำเสนอ/แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ
-เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น ใคร่ครวญกับแง่คิดจากนิทาน
ขั้นจบ (5 นาที)
ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน


กิจกรรม : กว่าจะเป็นผืนผ้า
ขั้นเตรียม (นาที)
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ทักทายสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างน้อบน้อม
 นักเรียนนั่งเป็นวงกลมครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Bran Gym 2 ท่า(ท่าก้อนหิน,กอหญ้า  ท่าซาลาเปา,ถาด) ท่าละ 10 ครั้ง

ขั้นกิจกรรม (15 นาที)

ครูให้นักเรียนดูผืนผ้าที่ติดไว้กับกระดาษ
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นภาพนี้และรู้สึกอย่างไร นักเรียนคิดว่าคนที่ทอลายผ้านี้เขาจะสื่อหรือถ่ายทอดเรื่องราวอะไรจากผืนผ้านี้
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน


ครูส่งอุปกรณ์ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด(กระดาษครึ่ง A4 ที่ติดเศษผ้าไว้,ปากกา) ให้นักเรียนโดยครูจะส่งอุปกรณ์ไปทางด้านซ้ายมือของครูแล้วนักเรียนคนที่รับอุปกรณ์จะรับไหว้ด้วยความนอบน้อม พร้อมกับวางอุปกรณ์ไว้ด้านหน้าของตนเอง แล้วส่งต่อกันไปเรื่อยๆจนถึงนักเรียนคนสุดท้าย 
ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “ให้นักเรียนออกแบบต่อเติมภาพที่ได้รับให้เชื่อมโยงกับตนเองพร้อมเขียนบรรยายเรื่องราว

- เมื่อครบเวลากำหนดครูให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญนักเรียนที่เป็น Moniter ในวันนั้นเก็บอุปกรณ์

ขั้นจบ (นาที)

        ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น