Week1

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
1
จันทร์
ขั้นเตรียม:
ฝึกกำกับสติรู้ตัว
กิจกรรม: เรื่องเล่าประทับใจ
ขั้นเตรียม 5 นาที
นักเรียนนั่งเป็นวงกลมครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Bran Gym 2 ท่า(ท่าค้อน,ตะปู)
- กระดาษ
- ปากกา
ขั้นกิจกรรม:
- เห็นความเชื่อมโยงเคารพความแตกต่าง
- ฝึกการมีสติ มีสมาธิ  จดจ่อ
- ฝึกการสื่อสาร การรับฟัง
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูเล่าเรื่องที่ครูครูประทับใจในช่วงปิดเรียนให้นักเรียนได้รับฟัง
- ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด(ปากกา กระดาษ)ในขณะที่ส่งมอบนักเรียนแต่ละคนรับไหว้ขอบคุณเพื่อนๆด้วยความนอบน้อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนแต่ละคนมีเรื่องราวประทับใจเรื่องใดบ้างในช่วงปิดเทอมเพราะเหตุใดถึงประทับใจเรื่องนั้น”?
- ครูให้นักเรียนเขียนหรือวาดภาพเรื่องราวที่นักเรียนประทับใจลงในกระดาษ
- เมื่อครบกำหนดเวลาครูให้นักเรียนแต่ละคนได้นำเสนอผลงาน
- ครูเชิญนักเรียนที่เป็น Moniter ในวันนั้นเก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ:
เคารพคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- คุณครูเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

อังคาร
ขั้นเตรียม:
ฝึกการมีสติรู้

กิจกรรม: ตัวเลขทำอะไร?
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ทักทายสวัสดีซึ่งกันและกันอย่าง
น้อบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Bran Gym 2 ท่า(ท่าสุนัขจิ้งจอก,ท่างูใหญ่)
- ซองบัตรตัวเลข 6 หมายเลข
- กระดาษ 1/4 ของA4
- ปากกา
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการจิตนาการจากภาพที่กำหนด
- ฝึกการคิดเชื่อมโยง
- ฝึกการมีสติ  มีสมาธิ  จอจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เคารพนอบน้อมต่อตนเองและทุกสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม 15 นาที

- ครูเล่าเรื่องนิทานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตัวเลข / ตัวเลขทำอะไร?
- ครูนำช่องบัตรตัวเลข 6 ซอง มาให้นักเรียนทุกคนสังเกต และในซองดังกล่าวมีตัวเลข 6 ตัว ที่คุณครูสุ่มมาให้นักเรียนทาย พร้องกับแนะนำอุปกรณ์การทำงานในการทำชิ้นงาน 
- ครูแจกแจกชุดอุปกรณ์ ในขณะที่ส่งอุปกรณ์นักเรียนแต่ละคนรับไหว้ขอบคุณเพื่อนๆ ด้วยความนอบน้อม
- ครูใช้คำี่ทถามกระตุ้นคิด "ให้นักเรียนสร้าง 6 ช่อง และให้แต่ละคนสร้างหน้าที่ของตัวเลข วาดภาพตัวเลขแต่ละตัวที่นักเรียนจินตนาการให้เขาทำกำลังทำอะไร?" 
- เมื่อครบเวลากำหนดครูให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนส่งชชิ้นงานมาให้กับคุณครู

ขั้นจบ:
เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูให้นักเรียนจับมือเพื่อนที่นั่งอยู่ทั้งสองข้าง เพื่อส่งพลังความรัก ความปรารถนาดีให้กับเพื่อนและทุกสรรพสิ่ง
- ครูชื่นชม Empower ในความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- นักเรียนปล่อยมือเพื่อนและไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

พุธ
ขั้นเตรียม:
ฝึกการมีสติรู้ตัว  รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม ปักด้ายบนกระดาษ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม จับมือเพื่อนที่อยู่ทั้งสองข้าง ส่งมอบพลังความรัก รับรู้ที่ลมหายใจ
- นักเรียนปล่อยมือเพื่อน ครุกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการกำกับสติด้วย Bran Gym 2 ท่า(ท่ากำแบ)

ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติ  สมาธิ จดจจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นความเชื่อมโยง เคารพในความแตกต่าง
- เคารพนอบน้อมต่อตนเองและทุกสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
ครูยกตัวอย่างชิ้นงานที่เกิดจากแผ่นกระดาษที่ปักด้วยด้ายให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไร ขั้นตอนการสร้างภาพนี้ทำอย่างไร?
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- ครุแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด (เข็ม  ด้าย กระดาษ)ในขณะที่ส่งนักเรียนรับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
- ครุแนะนำอุปกรณ์และวิธีการใช้
- ครูให้เวลาในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เมื่อครบเวลาที่กำหนดนักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญนักเรียนที่เป็น Moniter ในวันนั้นเก็บอุปกรณ์
- เข็ม ด้าย กระดาษ
ปากกา
***
กิจกรรมต่อเนื่อง
ขั้นจบ:
เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower  ในความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน


พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม:
ฝึกการมีสติรู้ตัว  รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม 5 นาที
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 

ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกสติ มีสมาธิ รับรู้ลมหายใจ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
 -ยืดและคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
   ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
- ทุกคนยืนในท่าที่สบาย  ยืนให้เต็มสองฝ่าเท้า  สัมผัสให้ได้ถึงจุดที่รับน้ำหนักตัวของเรามากที่สุดที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง  หัวไหล่ทั้งสองข้างไม่ต้องเกรง  หย่อนหัวไหลลงไป  ผ่อนคลายที่หัวไหลทั้งสองข้าง  หายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ  ตามดูลมหายใจที่เป็นปกติสัก  3-4  ลมหายใจ
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย โยคะไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
- ตามด้วยBody scan สั้นๆ เพื่อผ่อนตระหนักรับรู้ทุกลมหายใจ
ขั้นจบ:
เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower  ในความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน


ศุกร์
ขั้นเตรียม:
ฝึกการมีสติ  รู้ตัว
กิจกรรม: ขอบคุณ& ขอโทษ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ทักทายสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างน้อบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้การกำกับสติด้วยแตะส่วนต่างๆของร่างกาย
- เรื่องเขียนไว้บนผืนทราย
- กระดาษ
- ปากกา
ขั้นกิจกรรม:
- คิดเชื่อมโยง เคารพในความแตกต่าง
- ฝึกการมีสติ จดจ่อ มรสมาธิ
- เคารพนอบน้อมต่อตนเองและทุกสรรพสิ่ง
- ฝึกการสื่อสาร รับฟัง
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
ครูเล่าเรื่องเขียนไว้บนผืนทราย มีคน2คนเป็นเพื่อนรักกัน...ต่างร่วมเดินทางไปในทะเลทราย...
ระหว่างทาง...เกิดโต้เถียงขัดแย้งไม่เข้าใจกัน
เพื่อนคนหนึ่ง...พลั้งลงมือ...ตบหน้าอีกฝ่าย
คนถูกทำร้ายัง...เจ็บปวด...แต่ไม่เอ่ยวาจา...กลับเขียนลงบนผืนทรายว่า
"วันนี้...ฉันถูกเพื่อนรักตบหน้า"
พวกเขายังคงเดินทางต่อ...กระทั่งถึงแหล่งน้ำ
พวกเขาตัดสินใจอาบน้ำ...ชำระกาย...พลันคนที่ถูกตบหน้ากลับจมน้ำ...
เพื่อนอีกคนไม่รั้งรอ...เข้าช่วยชีวิต คนรอดตาย...ยังคงไม่เอ่ยวาจา...กลับสลักลงไปบนหินใหญ่...
"วันนี้...เพื่อนรักช่วยชีวิตฉันไว้"
อีกคนไม่เข้าใจ...ถามว่า...
"เมื่อถูกฉันตบหน้า...เธอเขียนลงทราย...แล้วทำไมเมื่อครู่...ต้องสลักบนหิน"
อีกคนยิ้มพราย...กล่าวตอบ
"เมื่อถูกเพื่อนรักทำร้าย...เราควรเขียนมันไว้บนทราย
ซึ่งสายลมแห่งการให้อภัย...จะทำหน้าที่พัดผ่าน...ลบล้างไม่เหลือ
แต่เมื่อมีสิ่งที่ดีมากมาย...บังเกิด
เราควรสลักไว้บนก้อนหินแห่งความทรงจำในหัวใจ...ซึ่งจะไม่มีสายลมแรงเพียงใด...ลบล้างทำลาย.....
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “จากเรื่องเขียนไว้บนผืนทรายนักเรียนรู้สึกอย่างไร”
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักเรียนจะทำอย่างไร เพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น?
- ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด(กระดาษ,ปากกา) ในขณะที่รับส่งอุปกรณ์นักเรียนไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนเขียนขอบคุณและขอโทษเพื่อนที่อยากขอโทษและขอบคุณ เมื่อครบเวลาที่กำหนดครูให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอผลงสนของตนเองให้ครูและเพื่อนได้รับฟัง
- ครูเชิญนักเรียนที่เป็น Moniter ในวันนั้นเก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ:
เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูให้นักเรียนจับมือเพื่อนที่นั่งอยู่ทั้งสองข้าง เพื่อส่งพลังความรัก ความปรารถนาดีให้กับเพื่อนและทุกสรรพสิ่ง
- ครูชื่นชม Empower ในความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- นักเรียนปล่อยมือเพื่อนและไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันชื่อกิจกรรม : ตัวเลขทำอะไร?
เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัวเองกับองค์ความรู้ในแต่ละรายวิชา
- เพื่อเสริมสร้างคุณบักษณะนิสัย ให้เข้าใจตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น

ขั้นเตรียม :
- ครูให้นักเรียนทุกคนกลับกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ ใคร่ครวญ เมื่อพร้อมแล้วทุคนยิ้มไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
 - ครูพาทำ Brain Gym ให้สังเกตมือครู ซ้ายสลับขวา /กำ-แบ และให้นักเรียนสังเกตทำตามมือของคุณครู(โดยไม่ได้พูด) 
Empower พี่ๆที่ส่งสัญญาณความน่ารักให้คุณครูทุกคน ก่อนการทำกิจกรรมจิตศึกษาในเช้านี้

ขั้นกิจกรรม : ครูเตรียมกระดาษขนาด 1 ส่วน 4 ของกระดาษA4 เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับแต่ละรายวิชาในเช้านี้ 

- ครูให้นักเรียนดูช่องบัตรตัวเลขที่คุณครูเตรียมมา พร้อมกับให้นักเรียนแต่ลัคนดากเดาตัวเลขในใจเกี่ยวกับสิ่งที่พี่ๆ จะเติมเต็มลงในชิ้นงานในวันนี้ 
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคน ขณะรับกระดาษพี่ๆ ป.5 ไหว้ขอบคุณกันด้วยความนอบน้อม


- ครู้ใช้คำถามกระตุ้นการคิด "ให้นักเรียนสร้าง 6 ช่อง และให้แต่ละคนสร้างหน้าที่ของตัวเลข วาดภาพตัวเลขแต่ละตัวที่นักเรียนจินตนาการให้เขาทำกำลังทำอะไร?"
- นักเรียนแต่ละคนเริ่มลงมือสร้างสรรค์ชิ้นงาน ก่อนครบเวลากำหนดครูช่วยย้ำเรื่องเวลาให้พี่ๆ คนที่เสร็จเริ่มวางอุปกรณ์และส่งสัญญาณมาให้ครู

- ครูให้นักเรียนแต่ละนำเสนอชิ้นงาน ครูช่วยอำนวยกิจกรรมขณะที่พี่ๆ แต่ละคนนำเสนอ
 - จากนนั้นครูเปิดบัตรตัวเลขทั้ง 6 ตัวเลข ว่าพี่ๆคนใดทายตัวเลขตรงกับคุณครูบ้าง 
- ก่อนที่คุณครูให้ทุกคนกลับมาอยู่กับลมหายใจของตนเองทุกคน

ขั้นสรุป :
- คุณครูชื่นชมEmpower นักเรียนทุกๆคน ชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนที่ตั้งใจสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีคุณค่านี้ขึ้นมา
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันโดยการทำความเคารพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น