Week6

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
6
จันทร์
ขั้นเตรียม :
ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรม : กล่องปริศนา
ขั้นเตรียม (นาที)
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆ กัน
ถั่ว / ใบไม้ /หิน
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- ใคร่ครวญกับสิ่งที่คิด สัมผัส
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูนำกล่องที่ใส่เมล็ดถั่ว /ใบไม้/หิน มาวางไว้ด้านหน้าและใช้คำถามกระตุ้นการคิด เช่น นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง และคิดว่าข้างในกล่องนี้จะมีอะไร จากนั้นครูส่งกล่องปริศนาให้นักเรียนทุกคนสัมผัสสิ่งของที่อยู่ในกล่อง จากนั้นครูตั้งคำถามอีกครั้งว่า นักเรียนคิดว่าสิ่งของอยู่ในกล่องคืออะไร
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากนั้นให้นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวหรือประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในกล่อง (ถั่ว,ใบไม้,หิน)
ขั้นจบ :
- เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (นาที)
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม “กล่องปริศนา”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
อังคาร
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรม : ร้อยเรียงเสียงคล้องจอง
ขั้นเตรียม (5 นาที)
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆ กัน
- เรื่องเล่า ยายแก่
- กระดาษ
- ดินสอ
-ภาพยายแก่
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูนำบัตรคำศัพท์มาให้นักเรียนดู และถามว่านักเรียนเห็นบัตรคำศัพท์นี้แล้วนึกถึงอะไร เกี่ยวข้องกับหลักภาษาอย่างไร
ครูเชิญนักเรียนแต่ละคน มาเรียงคำศัพท์ให้มีความคล้องจองและเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกัน
ครูขออาสานักเรียนมาอ่านเรื่องราวที่นักเรียนทุกคนช่วยกันจัดเรียงขึ้น
ครูตั้งคำถามนักเรียน เช่น นักเรียนฟังเรื่องราวแล้วรู้สึกอย่างไร นึกถึงอะไรบ้าง และคิดว่าแก่นของเรื่องนี้คืออะไร
ขั้นจบ :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม “ร้อยเรียงเสียงคล้องจอง”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
6
พุธ
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
- อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก
กิจกรรม  : เปเปอร์มาเช่ A-Z
ขั้นเตรียม (5 นาที)
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
-เรื่องเล่าชีวิตผู้ชายสร้างงานศิลปะ
-สีน้ำ
-หลอด
-กระดาษ
-- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
1.ครูนำอุปกรณ์ เช่น กระดาษ ไม้จิ้มฟัน ทิชชูเปียกน้ำ มาวางไว้ด้านหน้าและ ตั้งคำถามเช่น นักเรียนเห็นอะไร/คิดอย่างไร หรือนักเรียนมีประสบการ์เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นนี้อย่างไรบ้าง
2.ครูแนะนำการทำเปเปอร์มาเช่
3.ครูแจกอุปกรณ์ ขณะที่นักเรียนรับอุปกรณ์จะไหว้อย่างนอบน้อม
4.นักเรียนลงมือทำชิ้นงานสื่อเป็นสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษโดยเลือก 1 พยัญชนะ(จาก A-Z)
5.ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ถึงเหตุผลที่นักเรียนทำเป็นรูปนั้นและเชื่อมโยงกับตนเอง
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม “เปเปอร์มาเช่ A-Z
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม
-ฝึกการมีสติ รู้ตัว
-รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ของตนเอง
กิจกรรม : การเคลื่อนไหวร่างกายผ่านกิจกรรม “โยคะ
ขั้นเตรียม (5 นาที)
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
เพลงบรรเลงประกอบการเคลื่อนไหว


ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกสติ โดยการกำหนดและรับรู้ลมหายใจผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
- เสริมสร้างบุคลิกภาพทีดี
- เกิดสมาธิและการจอจ่อ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
- ทุกคนยืนในท่าที่สบาย  ยืนให้เต็มสองฝ่าเท้า  สัมผัสให้ได้ถึงจุดที่รับน้ำหนักตัวของเรามากที่สุดที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง  หัวไหล่ทั้งสองข้างไม่ต้องเกรง  หย่อนหัวไหลลงไป  ผ่อนคลายที่หัวไหลทั้งสองข้าง  หายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ  ตามดูลมหายใจที่เป็นปกติสัก  3-4  ลมหายใจ
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย โยคะไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
- ตามด้วยBody scan สั้นๆ เพื่อผ่อนตระหนักรับรู้ทุกลมหายใจ
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
-      - ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
6
ศุกร์
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรม : มหัศจรรย์ “อะไรในกล่อง
ขั้นเตรียม (5 นาที)
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า
ออก สัก 4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยหลับตาลงช้าๆและนั่งสมาธิ ๒-๓ นาที
- ภาพสิ่งของรอบๆตัว
- กล่อง
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูนำกล่องที่บรรจุสิ่งของไว้ภายในให้นักเรียนร่วมทายว่าด้านในมีอะไร
นักเรียนแต่ละคนผลัดเปลี่ยนกันดูสิ่งของที่อยู่ข้างใน
นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่สังเกตเห็น
ขั้นจบ:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม มหัศจรรย์ “อะไรในกล่อง
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน

กิจกรรมประกอบเคลื่อนไหวร่างกาย
: โยคะ

เป้าหมาย:
      เพื่อฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย และการบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ

ขั้นเตรียม  


     หัวใจของโยคะไม่ใช่ท่า  แต่อยู่ที่ลมหายใจ  การยืดและคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ และการบริหารต่อมไร้ท่อที่อยู่ภายในร่างกายเรา  step  ของการทำโยคะจะเริ่มจากท่ายืน  นั่ง  นอน  ท่าไหนที่เราทำแล้วรู้สึกเจ็บเราจะไม่ฝืนตัวเอง  เราจะสั่งเกตเพื่อนในท่านั้น   ท่ากับลมหายใจจะสอดประสานไปด้วยกัน
ทุกคนยืนในท่าที่สบาย  ยืนให้เต็มสองฝ่าเท้า  สัมผัสให้ได้ถึงจุดที่รับน้ำหนักตัวของเรามากที่สุดที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง  หัวไหล่ทั้งสองข้างไม่ต้องเกรง  หย่อนหัวไหลลงไป  ผ่อนคลายที่หัวไหลทั้งสองข้าง  หายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ  ตามดูลมหายใจที่เป็นปกติสัก  3-4  ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  :
ท่าแรกที่เราจะทำคือไหว้พระอาทิตย์  เพราะพระอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน  แหล่งความรัก  ความ
อบอุ่น  วาดมือทั้งสองข้างขึ้น  สูดลมหายใจเข้าลึกๆ  วาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะของเราค้างไว้  กลั้นลมหายใจไว้นิดหนึ่ง  ค่อยๆ วาดมือลงพร้อมกับผ่อนลมหายใจออก  ขาตรงแขนตรงปลายนิ้วแตะถึงพื้นได้จะเยี่ยมมาก  ค้างไว้นับ 1 2 3 4 5  สูดลมหายใจเข้าลึกๆ พร้อมกับวาดมือขึ้นแขนตรงแอ่นตัวไปด้านหลังนิดหนึ่งเกรงค้างไว้   ไหว้พระอาทิตย์ครั้งที่สอง  สูดลมหายใจเข้าลึกๆ  ค่อยๆ วาดมือลงพร้อมกับผ่อนลมหายใจออก  ขาตรงแขนตรง ค้างไว้นับ 1 2 3 4 5  สูดลมหายใจเข้าลึกๆ พร้อมกับวาดมือขึ้นแขนตรงแอ่นตัวไปด้านหลังนิดหนึ่งเกรงค้างไว้   ไหว้พระอาทิตย์ครั้งที่สาม  สูดลมหายใจเข้าลึกๆ  ค่อยๆ วาดมือลงพร้อมกับผ่อนลมหายใจออก  ขาตรงแขนตรง ค้างไว้นับ 1 2 3 4 5  สูดลมหายใจเข้าลึกๆ พร้อมกับวาดมือขึ้นแขนตรงแอ่นตัวไปด้านหลังนิดหนึ่งเกรงค้างไว้ จากนั้นค่อยๆ วาดมือลงกลับมาอยู่ในท่าเดิม 
ต่อไปเราจะเป็นภูเขา  ภูเข้าที่แข็งแรงก้าวขาข้างใดข้างหนึ่งออกไปด้านข้าง  วาดมือทั้งสองข้างขึ้นสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ให้เต็มปอดของเรา  มือประกบกันไว้เหนือศีรษะของเราเป็นภูเขาที่แข็งแรงเกรงค้างไว้  กลั้นลมหายใจไว้นับ  1 2 3 4 5  ค่อยๆ วาดมือลงพร้อมกับผ่อนลมหายใจออกช้าๆ ค่อยๆ ก้าวขากลับมาอยู่ท่าเดิม  จากนั้นเราสลับก้าวขาอีกข้างออกไปด้านข้าง  วาดมือทั้งสองข้างขึ้นสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ให้เต็มปอดของเรา  มือประกบกันไว้เหนือศีรษะของเราเป็นภูเขาที่แข็งแรงเกรงค้างไว้  กลั้นลมหายใจไว้นับ  1 2 3 4 5   ค่อยๆ วาดมือลงพร้อมกับผ่อนลมหายใจออกช้าๆ ค่อยๆ ก้าวขากลับมาอยู่ท่าเดิม 
ท่าต่อไปเราจะเป็นเครื่องบิน  ก้าวขาข้างใดข้างหนึ่งออกไปข้างหน้า  กางแขนทั้งสองข้างออกแขนตรง  โน้มตัวไปด้านหน้า  ยกขาอีกข้างที่อยู่ด้านหลังขึ้น  แขนตรงขาตรง   หน้ามองตรงเหมือนเครื่องบินกำลังร่อนอยู่บนอากาศ  นับ  1 2 3 4 5  สลับขาอีกข้างหนึ่งก้าวไปข้างหน้า  กางแขนทั้งสองข้างออกแขนตรง  โน้มตัวไปด้านหน้า  ยกขาอีกข้างที่อยู่ด้านหลังขึ้น  แขนตรงขาตรง   หน้ามองตรงเหมือนเครื่องบินกำลังร่อนอยู่บนอากาศ  นับ  1 2 3 4 5   ยืนในท่าที่สบาย ปรับลมหายใจ  สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ สักสองสามลมหายใจ จากนั้นก็ตามดูลมหายใจที่เป็นปกติ
ต่อไปเราจะเป็นเก้าอี  ยืนแขนทั้งสองข้างออกไปข้างหน้า  แขนตรงระดับหัวไหล่  มือประสานกันไว้  สูดลมหายใจเข้าลึกๆ  ค่อยๆ ย่อตัวลงเหมือนจะนั่งเก้าอี้หลังตรง  ค้างไว้นับ 1 2 3 4 5  ค่อยๆ ยืดตัวขึ้นพร้อมหายใจเข้าลึกๆ แล้วค่อยๆ ย่อตัวลงนั่งเก้าอี้อีกครั้ง ค้างไว้นับ 1 2 3 4 5  ค่อยๆ ยืดตัวขึ้นพร้อมหายใจเข้าลึกๆ หลับมาอยู่ในท่าเดิม 
ท่าต่อไปเราจะเป็นเก้าอีขาเดียว  มือทั้งสองข้างประสานไว้ด้านหลัง  ยกขาข้างใดข้างหนึ่งข้างไว้ที่ข้าวของอีกข้าง  สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ค่อยๆ ย่อตัวลงนั่งเก้าอี้หลังตรงค้างไว้นับ  1 2 3 4 5  5  ค่อยๆ ยืดตัวขึ้นพร้อมหายใจเข้าลึกๆ แล้วค่อยๆ ย่อตัวลงนั่งเก้าอี้อีกครั้ง ค้างไว้นับ 1 2 3 4 5  ค่อยๆ ยืดตัวขึ้นพร้อมหายใจเข้าลึกๆ หลับมาอยู่ในท่าเดิม 
ต่อไปเราจะเป็นหงส์  เพื่อบริหารช่วงหัวไหลทั้งสองข้างของเรา  ยืนในท่าที่สบาย  มือประสานกันไว้ด้านหลัง  สูดลมหายใจเข้าลึกๆ แอ่นตัวไปด้านหลังนิดหนึ่ง  ค่อยๆ ก้มศีรษะลงไปผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับยกมือทั้งสองข้างขึ้น  (หรือใช้ยกปีกหงส์)  เกรงค้างไว้นับ  1 2 3 4 5  สูดลมหายใจเข้าลึกๆ พร้อมกับเงยหน้าขึ้นวาดมือที่ประสานกันลง  แอ่นตัวไปด้านหลังนิดหนึ่งเกรงค้างไว้   สูดลมหายใจเข้าลึกๆ  ค่อยๆ ก้มศีรษะลงไปผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับยกมือทั้งสองข้างขึ้นเกรงค้างไว้นับ  1 2 3 4 5  สูดลมหายใจเข้าลึกๆ พร้อมกับเงยหน้าขึ้นวาดมือลงแอ่นตัวไปด้านหลังนิด จากนั้นค่อยๆ ปล่อยมือลงกลับมาอยู่ในท่าเดิม 
ทุกคนค่อยๆ นั่งลงไปและเหยียดขาทั้งสองข้างไปข้างหน้าขาตรง  มือทั้งสองข้างจับที่ขาของเรา  บีบนวดขาของเรา  บีบนวดอย่างขอบคุณ  ขอบคุณที่พาเราเดิน  พาเราวิ่ง  พาเราไปในทุกๆ ที่ที่เราอยากไป  ขอบคุณที่ช่วยรับน้ำหนักตัวเรา 
ต่อไปเราจะเป็นเต่า  ทุกคนนั่งในท่าเทพธิดา  นั่งทับส้น  ปลายเท้าทั้งสองข้างเหยียดขนาดไปกับพื้น  มีหลังที่แข็งแรงนั่งหลังให้ตรง  มือทั้งสองข้างจับที่ข้อเท้าไว้  สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ค่อยๆ ก้มศีรษะลงไปพร้อมกับผ่อนลมหายใจออกช้าๆ ศีรษะแตะที่พื้นค้างไว้นับ  1 2 3 4 5  ค่อยๆ เงยหน้าขึ้นพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าลึกๆ แอ่นตัวไปด้านหลังเกรงค้างไว้  เราจะเป็นเต่าอีกครั้ง  สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ค่อยๆ ก้มศีรษะลงไปพร้อมกับผ่อนลมหายใจออกช้าๆ ศีรษะแตะที่พื้นค้างไว้นับ  1 2 3 4 5 ค่อยๆ เงยหน้าขึ้นพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าลึกๆ แอ่นตัวไปด้านหลังเกรงค้างไว้ 

เรานั่งในท่าเดิม  มือทั้งสองข้างประสานกันไว้ด้านหลัง  เราจะเป็นหงส์ในท่านั่ง  สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ค่อยๆ ก้มศีรษะลงไป  ยกแขน (ปีกหงส์) ขึ้นพร้อมกับผ่อนลมหายใจออกช้าๆ ศีรษะแตะที่พื้นค้างไว้นับ  1 2 3 4 5  ค่อยๆ เงยหน้าขึ้นพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ลดแขนลงแอ่นตัวไปด้านหลังเกรงค้างไว้  เป็นหงส์อีกครั้ง  สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ค่อยๆ ก้มศีรษะลงไป  ยกแขน (ปีกหงส์) ขึ้นพร้อมกับผ่อนลมหายใจออกช้าๆ ศีรษะแตะที่พื้นค้างไว้นับ  1 2 3 4 5  ค่อยๆ เงยหน้าขึ้นพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ลดแขนลงกลับสู่ท่าเดิม
ทุกคนค่อยๆ นอนคว่ำหน้าลงไป  ขาทั้งสองข้างแยกจากกันเล็กน้อย  เราจะเป็นจระเข้  จระเข้ที่สบายคือ  มือทั้งสองข้างประกบกันไว้  เอียงแก้มข้างใดข้างหนึ่งแนบไปบนหลังมือของเรา จระเข้นอนอาบเอาพลัง  พลังความรัก  พลังจากแสงอาทิตย์  พลังจากจักรวาล พลังจากทุกสรรพสิ่งเข้าไปในร่างกายของเรา  เพื่อเตรียมทำโยคะท่าต่อไป 
ท่าต่อไปเราจะเป็นงูใหญ่  วาดมือทั้งสองข้างระดับเดียวกับหัวไหลเหมือนจะดันพื้น  แขนแนบข้างลำตัว  นิ้วมือของเรากางออก  นับ 1-3  ให้เราใช้แขนทั้งสองข้างดันตัวเองให้ลำตัวส่วนหน้ายกขึ้นเป็นงูใหญ่พร้อมแล้ว   1 2 3  ดันตัวขึ้นเกรงค้างไว้นับ  1 2 3 4 5  ค่อยๆ ลดตัวลงไปยังพื้นเตรียมเป็นงูใหญ่อีกครั้งพร้อมแล้ว  1 2 3  ดันตัวขึ้นเกรงค้างไว้นับ  1 2 3 4 5  ค่อยๆ ลดตัวลงไปกลับสู่ท่าจระเข้นอนอาบเอาพลัง  พลังความรัก  พลังความปรารถนาดีเข้าไปในร่างกายของเรา  จระเข้นอนสะสมพลังไว้เพื่อเตรียมทำท่าโยคะท่าต่อไป 
ท่าต่อไปเราจะทำท่าตั๊กแตน  วาดมือทั้งสองข้างขนาดลงไปกับลำตัว  หงายฝ่ามือขึ้น  เราจะใช้กล้ามเนื้อส่วนท้องของเราดันตัวเองให้ลำตัวของเรายกขึ้นโค้งเหมือนตั๊กแตนกำลังบิน  พร้อมแล้ว  1 2 3  ยกตัวขึ้นค้างไว้  1 2 3 4 5  ค่อยๆ ผ่อนร่างกายลงไปกับพื้นเตรียมเป็นตั๊กแตนอีกครั้ง   1 2 3  ยกลำตัวขึ้นค้างไว้  1 2 3 4 5   ค่อยๆ ลดตัวลงไปกลับสู่ท่าจระเข้นอนอาบเอาพลัง  พลังจากความ
รักความปรารถนาดี เข้าไปในร่างกายของเรา  สระสมพลังไว้เตรียมทำโยคะท่าต่อไปที่ใช้พลังเพิ่มมากขึ้น 
เราจะเป็นคันธนู  ใช้มือทั้งสองข้างจับที่ข้อเท้าไว้  ใครจับไม่ถึงให้ทำท่าตั๊กแตน  เราจะดึงให้ตัวของเราโค้งขึ้นเป็นเหมือนคันธนูที่สวยงาม  พร้อมแล้ว  1 2 3  ดึงให้ลำตัวโค้งขึ้นค้างไว้  1 2 3 4 5  ค่อยๆ ผ่อนร่างกายลงไปกับพื้นเตรียมเป็นคันธนูอีกครั้ง  1 2 3  ดึงลำตัวให้โค้งเป็นคันธนู  ค้างไว้   1 2 3 4 5  ค่อยๆ ผ่อนร่างกายลงกลับสู่ท่าจระเข้นอนอาบเอาพลัง  นอนสะสมพลังไว้  เตรียมทำโยคะท่าสุดท้าย
ท่าสุดท้ายทุกคนพลิกตัวนอนหงายขึ้นเป็นปลาดาว หรือท่าศพอาสนะ 
  ปลาดาวที่สบายนอนหงายขาเหยียดตรง  มือวางไว้ข้างๆ ลำตัวหงายฝ่ามือขึ้น  เท้าทั้งสองแยกจากกันเล็กน้อย  ค่อยๆ หลับตา ปิดเปลือกตาลง  หายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ หายใจเข้ารู้สึกสบาย  หายใจออกรู้สึกผ่อนคลาย  หายใจเข้าลึก ๆ เอาพลังความรัก  พลังจากสรรพสิ่ง  พลังจากจักรวาลเข้าไปในร่างกายของเรา  ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ เผื่อแผ่พลังความรักพลังอันยิ่งใหญ่ให้กับทุกสรรพสิ่ง  รู้สึกที่คิ้ว  คิ้วที่ขมวดอยู่ให้คลายออก  กล้ามเนื้อคิวทั้งสองข้างได้รับการผ่อนคลาย  รู้สึกที่แก้มทั้งสองข้าง  รู้สึกที่ปาก  ปากที่เม้มอยู่ให้คลายออก  กล้ามเนื้อทุกส่วนบนใบหน้าของเราได้รับการผ่อนคลาย  เบา  สบาย  อิ่มเอมและมีความสุข  เราค่อยๆ หลับลึกลง  ลึกลง  ลึกลง  รู้สึกที่หัวไหล่ทั้งสองสองข้าง  ไหล่ทั้งสองข้างได้รับการผ่อนคลาย  เบา  สบาย  รู้สึกที่แขน  ที่มือทั้งสองข้าง  มือที่โอบอุ้มสิ่งต่างๆ นิ้วที่คอยขีดเขียน  กล้ามเนื้อมือของเราได้รับการผ่อนคลาย  รู้สึกที่แผ่นหลังที่สีข้างของเรา  แผ่นหลังที่สัมผัสกับพื้นอันแข็งแรง  กล้ามเนื้อแผ่นหลังได้รับการผ่อนคลาย เบา สบาย  รู้สึกที่กล้ามเนื้อส่วนท้อง  ท้องของเราได้รับการผ่อนคลาย  รู้สึกที่ขาทั้งสองข้าง  ขาที่พาเราเดิน พาเราวิ่ง  พาเราไปในทุกๆ ที่ที่เราอยากไป  กล้ามเนื้อขาทั้งสองข้างได้รับการผ่อนคลาย เบา สบาย  ทุกส่วนบนร่างกายของเราได้รับการผ่อนคลาย  นับ 1  เราเป็นคนที่น่ารัก  นับ 2  เราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม  นับ เป็นคนที่รู้เวลา  นับ 4  เป็นคนที่มีจิตใจดี  นับ  5  เราเป็นคนที่มีความสุข  เรารู้สึกที่มือทั้งสองข้าง  ขยับที่นิ้วหัวแม่มือ  นิ้มชี้  นิ้วกลาง  นิ้วนาง  และนิ้วก้อย  ขยับที่ขาทั้งสองข้างไปมาเพื่อเป็นการรู้ตัว  ค่อยๆ ลืมตาขึ้น  กระพริบตาถี่ๆ สักสองสามรอบเพื่อปรับสายตาให้เข้ากับแสงสว่าง  ยิ้มให้กับตัวเอง  ยิ้มให้กับสรรพสิ่ง  ค่อยเอียงตัวไปด้านใดด้านหนึ่ง  แล้วพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นนั่ง  ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่น  ความกระปรี้กระเปร่า  

ขั้นกระตุ้นสมอง 
นั่งในท้าที่สบาย  หงายฝ่ามือขึ้นวางไว้ที่หน้าขาทั้งสองข้าง  กำและแบสลับกันนับ  10  ครั้งพร้อมๆ กัน  1 2 3  4 5 6 7 8 9 10  จากนั้นเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือเป็นหลังในการแตะที่ปลายนิ้วต่างๆ ไล่จากนิ้วชี้ไปจนถึงนิ้วก้อย  และไล่ย้อนกลับ  นับ 10  ครั้งพร้อมๆ กัน  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น