Week3


สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
3
จันทร์
ขั้นเตรียม:
ฝึกกำกับสติรู้ตัว
กิจกรรม: กลิ่นธรรมชาติ
ขั้นเตรียม 5 นาที
นักเรียนนั่งเป็นวงกลมครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Bran Gym 2 ท่า(ท่ากำ-แบ  ,ท่าขนมจีบ-ตัวแอล  อย่างละ 10 ครั้ง)
-ใบมะกรูด
 - มะนาว
ดอกไม้ 
ใบเตย
- กระดาษ
- ปากกา
ขั้นกิจกรรม:
-ฝึกการมีสติ ใคร่ครวญตัวเอง  จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-เคารพ นอบน้อม ต่อตนเองและสรรพสิ่ง
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
ครูเล่าเรื่องในเวลาที่ฝนตกลงมาจะได้ไอกลิ่นหอมของดินทำให้ย้อนคิดถึงในช่วงวัยเด็กหลังจากที่เล่าจบครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไรและจะนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร?
ครูมีแก้วใบ ที่มีกลิ่นของธรรมชาติอยู่ข้างใน(ใบมะกรูด มะนาว ดอกไม้  ใบเตย)มาให้นักเรียนสัมผัสกลิ่นจนครบทุกคน
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้กลิ่นอะไรบ้างและเคยได้กลิ่นนี้ที่ไหนเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไร
-  ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ อุ (กระดาษครึ่ง A4 ที่ ปากกา ให้หยิบคนละ 1 ชุด ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง
- เมื่อครบกำหนดเวลานักเรียนทุกคนนำเสนอผลงาน
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ:
เคารพคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- คุณครูเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
อังคาร
ขั้นเตรียม:
ฝึกการมีสติรู้

กิจกรรม: เวลาตัวเรา
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ทักทายสวัสดีซึ่งกันและกันอย่าง
น้อบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการแตะส่วนต่างๆของร่างกาย
- นาฬิกา
- กระดาษ
- ปากกา
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการคิดเชื่อมโยง
- ฝึกการมีสติ  มีสมาธิ  จอจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เคารพนอบน้อมต่อตนเองและทุกสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูนำนาฬิกา 1 เรือนมาให้นักเรียนดู ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ นักเรียนสังเกตเห็นอะไร เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเราอย่างไร?
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
 - ครูใช้คำถามกับนักเรียนกระตุ้นให้ นึกย้อนกับไปวันวานว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่ผ่านเข้ามา แล้วถ้านักเรียนมีสามารถหยุดเวลาได้ อยากหยุดเวลาช่วงไหนมากที่สุด นักเรียนเขียนถ่ายทอดออกมาเป็น ภาพ/บรรยาย
-  ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ (กระดาษครึ่ง A4 ที่ ปากกา ให้หยิบคนละ 1 ชุด ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง
- เมื่อครบกำหนดเวลานักเรียนทุกคนนำเสนอผลงาน
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ:
เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูให้นักเรียนจับมือเพื่อนที่นั่งอยู่ทั้งสองข้าง เพื่อส่งพลังความรัก ความปรารถนาดีให้กับเพื่อนและทุกสรรพสิ่ง
- ครูชื่นชม Empower ในความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- นักเรียนปล่อยมือเพื่อนและไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พุธ
ขั้นเตรียม:
ฝึกการมีสติรู้ตัว  รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม เป่าสี
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม  ทักทายสวัสดีซึ่งกันและกัน
- นักเรียนปล่อยมือเพื่อน ครุกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการกำกับสติด้วย Bran Gym 2 ท่า(ท่านับเลขโดยใช้นิ้ว ท่ากำ-แบบ 10 ครั้ง)
- แม่สี
- หลอด
- กระดาษA3
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติ  สมาธิ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นความเชื่อมโยง เคารพในความแตกต่าง
- เคารพนอบน้อมต่อตนเองและทุกสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูนำแม่สีและหลอดมาให้นักเรียนดู “ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดนักเรียนสังเกตเห็นอะไร เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเราอย่างไร?
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- ครูแนะนำอุปกรณ์และวิธีการใช้(การเป่าสี)
- ครูเชิญนักเรียนทีละคนมาเลือกสี 1 สี นำไปหยดลงบนกระดาษA3 ที่ครูเตรียมไว้ตรงกลางวงกลมแล้วเป่าให้เป็นรูปร่างตามจินตนาการ ในขณะที่ครูเชิญนักเรียนไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม
- เมื่อครบเวลาที่กำหนดนักเรียนแต่ละคนช่วยตั้งชื่อภาพผลงาน
- ครูเชิญนักเรียนที่เป็น Moniter ในวันนั้นเก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ:
เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower  ในความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม:
ฝึกการมีสติรู้ตัว  รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม 5 นาที
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
เพลงสปา
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกสติ มีสมาธิ รับรู้ลมหายใจ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
 -ยืดและคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
   ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
- ทุกคนยืนในท่าที่สบาย  ยืนให้เต็มสองฝ่าเท้า  สัมผัสให้ได้ถึงจุดที่รับน้ำหนักตัวของเรามากที่สุดที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง  หัวไหล่ทั้งสองข้างไม่ต้องเกรง  หย่อนหัวไหลลงไป  ผ่อนคลายที่หัวไหลทั้งสองข้าง  หายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ  ตามดูลมหายใจที่เป็นปกติสัก  3-4  ลมหายใจ
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย โยคะไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
- ตามด้วยBody scan สั้นๆ เพื่อผ่อนตระหนักรับรู้ทุกลมหายใจ
ขั้นจบ:
เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower  ในความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

ศุกร์
ขั้นเตรียม:
ฝึกการมีสติ  รู้ตัว
กิจกรรม: มุมมอง..จาก..'แจกัน'
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ทักทายสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างน้อบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้การกำกับสติด้วยแตะส่วนต่างๆของร่างกาย
- แจกัน
- สี/ปากกา/กระดาษ
ขั้นกิจกรรม:
- คิดเชื่อมโยง เคารพในความแตกต่าง
- ฝึกการมีสติ จดจ่อ มีสมาธิ
- เคารพนอบน้อมต่อตนเองและทุกสรรพสิ่ง
- ฝึกการสื่อสาร รับฟัง
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูนำแจกันมาให้พี่ๆ ป.5 สังเกต แล้วครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงกับแจกัน จากประสบการณ์ของครู
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ”จากเรื่องที่ครูเล่ารู้นักเรียนรู้สึกอย่างไร แจกันเกี่ยวข้องข้องกับเราอย่างไร?
 - นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ครูชื่นชมEmpower 
- ครูส่งอุปกรณ์ให้กับนั่กเรียนขณะรับ-ส่ง ไหว้ขอบคุณกันและกันด้วยความนอบน้อม
- เมื่อทุกคนได้รับอุปกรณ์ครบแล้ว ครูให้เวลาพี่ๆ วาดภาพมุมมองที่เห็นแจกัน พร้องกับเขียนเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับตัวตนของแต่ละคน
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงาน เมื่อครบทุกคนส่งคืนชิ้นงานให้กับคุณครู
ขั้นจบ:
เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูให้นักเรียนจับมือเพื่อนที่นั่งอยู่ทั้งสองข้าง เพื่อส่งพลังความรัก ความปรารถนาดีให้กับเพื่อนและทุกสรรพสิ่ง
- ครูชื่นชม Empower ในความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- นักเรียนปล่อยมือเพื่อนและไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน


ชื่อกิจกรรม : มุมมอง..จาก..แจกัน?
เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ

ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ทักทายสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างน้อบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้การกำกับสติด้วยแตะส่วนต่างๆของร่างกาย
ขั้นกิจกรรม : ครูนำแจกันมาให้พี่ๆ ป.5 สังเกต แล้วครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงกับแจกัน จากประสบการณ์ของครู
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ”จากเรื่องที่ครูเล่ารู้นักเรียนรู้สึกอย่างไร แจกันเกี่ยวข้องข้องกับเราอย่างไร?”- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ครูชื่นชมEmpower
- ครูส่งอุปกรณ์ให้กับนั่กเรียนขณะรับ-ส่ง ไหว้ขอบคุณกันและกันด้วยความนอบน้อม

เมื่อทุกคนได้รับอุปกรณ์ครบแล้ว ครูให้เวลาพี่ๆ วาดภาพมุมมองที่เห็นแจกัน พร้องกับเขียนเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับตัวตนของแต่ละคน

- ขณะที่แต่ละคนวาดภาพมุมมองจากแจกัน ครูค่อยอำนวยกิจกรรมด้วยการพูดโน้มนาวให้พี่ๆ เห็นความเชื่อมโยง เป็นระยะๆ จนครบเวลากำหนด
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงาน เมื่อครบทุกคนส่งคืนชิ้นงานให้กับคุณครู

พี่มิกส์ "แจกันกับตัวหนู ตอนเด็กๆหนูเคยทำแจกันที่อยู่ข้างหน้าต่างของแม่ตกแตก นั่นอยู่ในความทรงจำของหนูค่ะ"
พี่สุเอก "ผมให้ชื่อภาพวาดนี้ว่า 'แจกันกับความสุข' ผมเห็นแจกันวางที่บ้านของผม มองทุกครั้งผมกับแม่จะมีความสุขครับ"


ขั้นสรุป :
- คุณครูชื่นชมEmpower นักเรียนทุกๆคน ชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนที่ตั้งใจสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีคุณค่านี้ขึ้นมา
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันโดยการทำความเคารพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น