Week5

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
5
จันทร์
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : เมล็ดพันธุ์วันพรุ่ง
ขั้นเตรียม (นาที)
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม สวัสดีทักทายซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการกำกับสติ Brain  Gym 2 ท่า ท่าขนมจีบ-ตัวแอล,ท่ากำ-แบ(อย่าละ 10 ครั้ง)
- เมล็ดพันธ์พืช
- กระดาษ
- ปากกา
ขั้นกิจกรรม:
-ฝึกการมีสติ ใคร่ครวญตัวเอง  จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-เคารพ นอบน้อม ต่อตนเองและสรรพสิ่ง
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูนำเมล็ดพันธ์พืชมาให้นักเรียนดู ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดนักเรียนเห็นอะไร
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
 - ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดถ้าเมล็ดเปรียบกับตัวเราเราจะเป็นเมล็ดพันธ์อะไรเพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นและเมล็ดพันธ์นั้นๆเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเราอย่างไร
- ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด(กระดาษA5,ปากกา)เขียนหรือวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว  ในขณะที่รับส่งอุปกรณ์นักเรียนไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อม
- เมื่อครบกำหนดเวลานักเรียนทุกคนนำเสนอผลงาน
- ครูให้นักเรียนที่นั่งอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาช่วยเก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (นาที)
ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน 
อังคาร
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : บัตรคำ ร้อยเรื่องราว
ขั้นเตรียม (5 นาที)
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย

ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 2 ท่า (กำแบ, เคาะร่างกาย) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆ กัน
- กระดาษ/บัตรคำ
- ดินสอ
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
-มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่
- เห็นความสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสิ่งต่างๆรอบตัว
- การเห็นคุณค่าในตัวเอง ผู้อื่น และสิ่งต่างๆรอบตัว
- การยอมรับ และเคารพในความแตกต่าง
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- คุณครูเล่าถึงชิ้นงานต่างๆ ที่พี่ๆ ป.5 เคยทำมาในกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งชื่นชมการแต่งเรื่องราวจากคำ
- ครูนำบัตรโค๊ตคำทีติดใส่กระดาษไว้มาให้นักเรียนดู และอธิบายงานที่จะให้พี่ๆ ทำลงในกะดาษแผ่นนี้
- ครูแจกตระกล้าชุดอุปกรณ์ให้กับนักเรียน โดยขณะรับชิ้นงานรับไหว้เพื่อนๆ ด้วยความนอบน้อม เมื่อได้ครบทุกคนแล้ว
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “ให้พี่ๆ วาดภาพสื่อความหมายจากคำที่แต่ละคนได้รับ คำและภาพที่นักเรียนวาดขึ้นเกี่ยวกับตัวเราอย่างไร?”

เมื่อครบเวลากำหนดครูให้นักเรียนแต่ละคนเล่าถ่ายทอดผลงานที่สร้างขึ้นมา พร้อมกับคุณครูค่อยตั้งคำถามเพื่อให้พี่ๆ แต่ละคนได้อธิบายเพิ่มเติมในผลงาน
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

    พุธ
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : ดนตรีดลใจ
ขั้นเตรียม (นาที)
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม สวัสดีทักทายซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการกำกับสติ Brain  Gym  ท่ากอหญ้า ก้อนหิน 10 ครั้ง
 - วัสดุธรรมชาติ
 -  กระดาษ
 - ปากกา
กิจกรรม
-ฝึกการมีสติ ใคร่ครวญตัวเอง
-เคารพ นอบน้อม ต่อตนเองและสรรพสิ่ง
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ขั้นกิจกรรม: ครูมีบทเพลงมาให้นักเรียนฟัง ชื่อเพลงกำลังใจ  หลังจากที่ฟังเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร  และนำมาปรับใช้กับตัวเองอย่างไร
ครูให้นักเรียนเลือกคำที่อยู่ในบทเพลง เป็นคำที่มีความหมายต่อตนเองมาคนล่ะ 1 คำ
- ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 ปากกา ) ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
นักเรียนแต่ละคนเลือกคำที่มีความหมายต่อตนเองมาคนล่ะ 1 คำ พร้อมกับเขียน/วาดภาพ  เรื่องราวจากคำที่นักเรียนเลือก
- เมื่อครบกำหนดเวลานักเรียนทุกคนนำเสนอผลงาน
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์

ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (นาที)
ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : การเคลื่อนไหวร่างกายผ่านกิจกรรม โยคะ”
ขั้นเตรียม (นาที)
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 

ขั้นกิจกรรม
ฝึกสติ โดยการกำหนดและรับรู้ลมหายใจผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
เสริมสร้างบุคลิกภาพทีดี
เกิดสมาธิและการจอจ่อ

ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหวควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
- ทุกคนยืนในท่าที่สบาย  ยืนให้เต็มสองฝ่าเท้า  สัมผัสให้ได้ถึงจุดที่รับน้ำหนักตัวของเรามากที่สุดที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง  หัวไหล่ทั้งสองข้างไม่ต้องเกรง  หย่อนหัวไหลลงไป  ผ่อนคลายที่หัวไหลทั้งสองข้าง  หายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ ตามดูลมหายใจที่เป็นปกติสัก  3-4  ลมหายใจ
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย “โยคะ” ไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
- ตามด้วยBody scan สั้นๆ เพื่อผ่อนตระหนักรับรู้ทุกลมหายใจ

ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
-      - ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน


ศุกร์
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : นิ้วแห่งความทรงจำ
ขั้นเตรียม (นาที)
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม สวัสดีทักทายซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการกำกับสติ Brain  Gym  แตะสลับร่างกาย


  - เรื่องเล่า      ปรัชญาการบริหารงานนิ้ว
  มือ ทั้งห้า
-กระดาษ
- ปากกา
ขั้นกิจกรรม
-ฝึกการมีสติ ใคร่ครวญตัวเอง
-เคารพ นอบน้อม ต่อตนเองและสรรพสิ่ง
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ขั้นกิจกรรม: 
- ครูเล่าเรื่องครั้งหนึ่งนิ้วมือคนทั้ง 5 นิ้วเกิดโต้เถียงกัน โดยแต่ละนิ้วต่างก็ถือว่านิ้วของตนมีความสำคัญกว่านิ้วอื่นนิ้วฉันสำคัญกว่าทุกนิ้ว เพราะเป็นนิ้วแห่งความมีอำนาจสามารถชี้สั่งการให้ใครทำอะไรก็ได้และสามารถชี้แนะสั่งสอนให้คนอื่นทำตามนิ้วชี้เริ่มต้นคุยอวดความยิ่งใหญ่ของตนเองก่อนนิ้วอื่น ทำให้นิ้วอีก 4 นิ้ว ไม่พอใจที่ถูกคุยทับถมจึงตอบโต้ไป นิ้วกลางบอกว่า นิ้วของฉันยาวและสูงกว่าพวกท่านทุกนิ้ว จึงต้องสำคัญกว่านิ้วอื่น ไม่เช่นนั้น พวกท่านคงไม่มาห้อมล้อมคอยปกป้องดูแลนิ้วของเราหรอก นิ้วนางอวดบ้างว่า นิ้วของฉันเป็นนิ้วของผู้มีสง่าราศรีมีเกียรติกว่านิ้วอื่น เวลาคนจะสวมแหวนเพชร แหวนทอง เขาก็จะสวมที่นิ้วฉันนิ้วก้อยก็บอกว่า นิ้วฉันแม้จะเล็กหรือเรียวกว่านิ้วอื่น ๆ แต่เป็นนิ้วนำทาง ใครจะกราบพระหรือไหว้พระ หรือไหว้ผู้ใหญ่ นิ้วฉันก็จะถึงก่อนและอยู่ใกล้ชิดกว่านิ้วไหน ถือว่าเป็นนิ้วที่มีบุญ หรือเวลาใครจะคืนดีกัน หรือหนุ่มสาวจะควงคู่กันให้หวานชื่นเขาจะเกี่ยวก้อยกัน
นิ้วหัวแม่มือได้ฟังก็บอกว่า ใครจะสำคัญอย่างไรก็แล้วแต่ หากไม่มีนิ้วหัวแม่มือเวลาจะหยิบจับของอะไรจะหยิบถนัดได้อย่างไร เวลาใครลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แม้แต่เข้าโรงรับจำนำ หรือการแสดงหลักฐานแทนการลงลายมือชื่อ เขายังต้องใช้นิ้วฉันพิมพ์ลายนิ้วมือ
 มือได้ฟังนิ้วทั้ง 5 อวดความยิ่งใหญ่ของตน ก็สุดแสนรำคาญ จึงห้ามปรามและอธิบายให้ฟัง ลองนึกดูให้ดี ถ้าเกิดมีใครตัดนิ้วหนึ่งนิ้วใดขาดหายไป นิ้วพวกท่านที่เหลือจะทำงานได้สะดวกหรือ แล้วมือของเราก็คงต้องพิกลพิการ ดูไม่งามอย่างนี้หรอก ทุกนิ้วล้วนมีความสำคัญทั้งนั้น ถ้าไม่สามัคคีกัน แล้วจะร่วมกันทำงานให้สำเร็จได้อย่างไร
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไรและจะนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร?
- ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 ปากกา ) ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-นักเรียนวาดรูปมือฝ่ามือของตัวเองลงในกระดาษ
-นักเรียนเขียนความประทับใจหรือความทรงจำดีๆของบุคคลต่างๆที่นึกถึง(นิ้วต่อ 1 คน)
- เมื่อครบกำหนดเวลานักเรียนทุกคนนำเสนอผลงาน
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (นาที)
ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

ชื่อกิจกรรม : บัตรคำ/ภาพ ร้อยเรื่องราว


เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน ให้คลื่นสมองอยู่ในสภาวะที่พร้อมในการเรียนรู้

ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม  เมื่อ Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

- ครูให้นักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง โดยการทำสมาธิ เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย  ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 2 ท่า (กำแบ, เคาะร่างกาย) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆ กัน

ขั้นกิจกรรม 
- คุณครูเล่าถึงชิ้นงานต่างๆ ที่พี่ๆ ป.5 เคยทำมาในกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งชื่นชมการแต่งเรื่องราวจากคำ
- ครูนำบัตรโค๊ตคำทีติดใส่กระดาษไว้มาให้นักเรียนดู และอธิบายงานที่จะให้พี่ๆ ทำลงในกะดาษแผ่นนี้
- ครูแจกตระกล้าชุดอุปกรณ์ให้กับนักเรียน 
โดยขณะรับชิ้นงานรับไหว้เพื่อนๆ ด้วยความนอบน้อม เมื่อได้ครบทุกคนแล้ว
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “ให้พี่ๆ วาดภาพสื่อความหมายจากคำที่แต่ละคนได้รับ คำและภาพที่นักเรียนวาดขึ้นเกี่ยวกับตัวเราอย่างไร?”
- เมื่อครบเวลากำหนดครูให้นักเรียนแต่ละคนเล่าถ่ายทอดผลงานที่สร้างขึ้นมา
  พร้อมกับคุณครูค่อยตั้งคำถามเพื่อให้พี่ๆ แต่ละคนได้อธิบายเพิ่มเติมในผลงาน

ขั้นจบ 
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม “บัตรคำ ร้อยเรื่องราว”
- ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
และตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น